Støttefunksjoner

Her finner du informasjon om de ulike støttefunksjoene i NSB-konsernet.

Materiellselskapet AS

Materiellselskapet AS ble stiftet 16. juni som et heleid datterselskap av NSB AS som en del av jernbanereformen.

Årsrapport 2016 for Materiellselskapet AS.

Materiellselskapet AS skal anskaffe, forvalte og leie ut persontogmateriell, med hensikt om å ha tilstrekkelig tidsriktig togmateriell til riktig kostnader med høy kvalitet.  Selskapet skal ha kompetanse innen anskaffelse og forvaltning av persontogmateriell.  Selskapet skal sikre lave etableringshindringer og konkurranse på like vilkår for drift av den norske jernbanen.

Persontogmateriell eid av NSB AS ble skilt ut og overført til Materiellselskapet ved virksomhetsoverdragelse per 14. oktober 2016 og leid tilbake til NSB samme dag.   

Obligasjonslånene som fremgår nedenfor og tilhørende basis-swapper ble overført fra NSB AS til Materiellselskapet AS per 9. desember 2016.

Materiellselskapet AS skal med regnskapsmessig virkning per 1. januar utfisjoneres fra NSB-konsernet og eierskapet skal overføres til Samferdselsdepartmentet.

Pressemeldinger

 

 

Kredittrating og analyser

 

Standard & Poor's

Materiellselskapet AS

Indicative rating

Long-term rating

A+

Short-term rating

A-1

Outlook

Stable

Lånefinansiering

Materiellselskapet AS har fått overført obligasjonslån og tilhørende derivater fra NSB AS.  Finansfunksjonen i selskapet vil være utsteder av obligasjonslån og sertifikatlån.

Materiellselskapet AS har en ubenyttet 5-årig kommitert trekkrettighet på 2 000 millioner kroner som forfaller i oktober 2021.

Materiellselskapet har som målsetning å dekke 120 prosent av de neste 12 måneders likviditet gjennom kontanter og kommiterte trekkrettigheter.

Utestående obligasjonslån

Utestående   Norske Sertifikatlån   
ISINBeløpLøpetidForfall 
NO0010781826550 MNOK6 måneder05.07.2017

Utestående sertifikatlån

Børs ISINBeløpForfall
Luxembourg Stock ExchangeNO0010703440600 MNOK12.02.2019
Luxembourg   Stock ExchangeNO0010674914300 MNOK17.04.2019
Luxembourg   Stock ExchangeNO0010674922400 MNOK17.04.2019
Luxembourg   Stock ExchangeNO0010703457300 MNOK12.02.2021
Luxembourg   Stock ExchangeNO0010635360350 MNOK24.01.2022
Luxembourg   Stock ExchangeNO0010703556500 MNOK18.02.2026
Luxembourg   Stock ExchangeNO00106354281 150 MNOK20.01.2027
    
SIX Swiss   ExchangeCH0123575091250 MCHF14.02.2020
SIX Swiss   ExchangeCH0210891989125 MCHF02.05.2023

Entur AS

Entur AS ble etablert 15. oktober 2016, og skal levere salgs- og billettløsninger for jernbanen. I tillegg skal Entur levere tjenester som gjør det enkelt å planlegge, sammenligne og kjøpe sømløse reiser på tvers av alle kollektivoperatører i Norge, som buss, tog, ferje, t-bane og trikk.

Entur skal:

  • sikre relevant og korrekt informasjon, både før, under og i etterkant av reisen.
  • bli en nasjonal leverandør av salgs- og billetteringsfunksjoner.
  • bidra til operatørenes konkurransekraft og legge til rette for mangfold.


Enturs oppgave er å gjøre det enklere for folk å reise kollektivt. God innsikt i forholdet mellom reisende og operatør bidrar til innovasjon og gode leveranser både til de reisende og operatører.

NSB Trafikkservice AS

NSB Trafikkservice leverer renhold på persontog for NSB-konsernet. 

Produksjonen av renholdstjenester er lokalisert til Halden, Skien, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Lillehammer, Drammen, Gjøvik, Jaren og Oslo.

Hovedkontoret er lokalisert i Oslo. Selskapet er eid 55 prosent av NSB AS og 45 prosent av ISS Facility Services AS, og inngår i konsernregnskapet til NSB-konsernet. 

Finse Forsikring AS

Finse Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eid av NSB AS.

Selskapet opererer som egenforsikringsselskap for NSB konsernet, ble etablert 8.11.2001 og er et verktøy i konsernets risikofinansieringspolicy.

Selskapet har fra oppstarten og frem til i dag basert sin virksomhet på gjenforsikring mottatt fra forsikringsselskapet som fronter NSB-konsernets ting/avbrudd, ansvar og yrkesskadeforsikring.

NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern med fem forretningsområder.