NSB-konsernet

NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern der persontransport med tog og buss samt godstrafikk på jernbane, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold utgjør hovedvirksomheten.

Virksomheten

Buss

Bussvirksomheten i NSB-konsernet utføres av NSBs heleide datterselskap Nettbuss AS.

Persontog

Persontogvirksomheten i NSB-konsernet består av NSB AS, med datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og Tågkompaniet AB.

Godstog

Godstogvirskomheten i NSB-konsernet utføres av CargoNet AS.

Eiendom

Rom Eiendom AS utvikler, drifter og vedlikeholder eiendom.

Vedlikehold

Mantena AS driver vedlikehold av skinnegående materiell i Norge og Sverige.

Reiseliv

NSB-konsernet etablerer nå et nytt forretningsområde: Reiseliv. Virksomheten vil ta utgangspunkt i reiselivsproduktene Bergensbanen og Flåmsbana og har som ambisjon å innta en ledende posisjon på reiselivsmarkedet i fjordmarkedet i Norge.

Organisasjonen

Organisering

Organiseringen av NSB-konsernet med kjernevirksomhet, datterselskaper og støttefunksjoner.

Hovedmål

NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for eier og samfunn, gjennom å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods.

Styring og ledelse

Oversikt over NSBs ledelse og styre.

Støttefunksjoner

NSB Trafikkservice, Finse forsikring og NSB Fellestjenester yter støttefunksjoner til NSB-konsernet.

Kontakt oss

Adresse og telefonnummer til NSB-konsernet.

Presse og media

Presse og media kan ta kontakt med NSB-konsernets pressekontakt eller pressekontakt i forretningsområdene.