Flere tar toget. Foto: Knut Bry

Solid resultat i NSB-konsernet

NSB-konsernet leverer et rekordresultat i 2014. Det er spesielt gledelig å se at stadig flere velger å reise med toget.

NSB-konsernet hadde i 2014 et driftsresultat på 2 milliarder kroner, mot 1,8 milliarder kroner i 2013. Resultat før skatt var på 1,6 milliarder kroner, mot 1,65 milliarder kroner i 2013. Omsetningen var på 15,3 milliarder kroner, opp fra 14,1 milliarder kroner i 2013.

– Det solide resultatet skyldes i stor grad et langsiktig arbeid med eiendomsutvikling og gode resultater fra persontogvirksomheten. Resultatet gir oss muligheten til å investere i nye tog og busser. Dette er helt nødvendig for å møte fremtidig transportbehov, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Geir IsaksenTransportarbeidet NSB-konsernets virksomheter utfører gir en årlig besparelse på 584 000 tonn CO2 – tilsvarende det årlige klimagassutslippet fra 10 prosent av alle personbiler i Norge.

Tar veksten

Persontogvirksomheten hadde 2,8 millioner flere reiser i 2014 enn året før. Total ble det registrert 68,5 millioner reiser i Norge og i Sverige.

– Vi ser at ruteomleggingen som har gitt flere og hyppigere avganger på togene de siste årene har resultert i at stadig flere velger toget, spesielt til og fra jobb, sier Isaksen.

Det er et klart politisk mål at trafikkveksten som følge av norsk befolkningsvekst i årene som kommer skal tas kollektivt.

– De siste års tall viser at vi klarer dette målet om årlig tilbudsvekst for togene på 3,5 prosent. Vi har til og med overoppfylt dette enkelte år. Med dagens planlagte jernbanetiltak vil vi klare å ta unna vår del av trafikkveksten fram til rundt 2027. Det gir færre biler på veiene, sier Isaksen.

Kapasiteten må dobles

Isaksen understreker likevel at utfordringene Norge står overfor i fremtiden er store, spesielt som følge av en forventet sterk befolkningsvekst rundt de store byene.

– Vi tror at kapasiteten i rushtid inn og ut av de store byene må dobles de neste 20 årene for å dekke behovet. Det er mulig å få til en slik økning dersom planleggingen av jernbaneutbyggingen som er foreslått blir gjennomført. Samtidig må det kjøpes inn svært mange nye tog. Den største utfordringen her er ikke mangel på penger, men tilstrekkelig gjennomføringsevne, fastslår Isaksen.

Samtidig må det bygges tett og høyt rundt kollektivknutepunktene.

– Erfaringene fra Bjørvika i Oslo viser at ved å bygge tett på kollektivtilbudet, så velger folk å sette bilen hjemme. Bjørvika-utbyggingen sparte i 2013 Oslo for 6 250 bilturer hver eneste dag, sier Isaksen.

Artikkelen fortsetter under videoen

Økonomiske resultater

Driftsresultatet i persontog var i 2014 659 millioner kroner, mot 852 millioner kroner i 2013. Omsetningen var på nær 7,1 milliarder kroner.

Buss hadde et driftsresultat på 120 millioner kroner, mot 95 millioner kroner i 2013. Bedringen skyldes i stor grad et resultatforbedrende program over de to siste årene. Omsetningen var på 5,9 milliarder kroner.

Gods har et negativt resultat på -90 millioner kroner, mot -44 millioner kroner i 2013. Et omfattende omstillingsarbeid er startet for å bedre lønnsomheten i selskapet. Omsetningen var på vel 1 milliard kroner.

Eiendom styrker driftsresultatet fra 936 millioner kroner i 2013 til 1 246 millioner kroner i 2014, etter blant annet salg av bygg i Schweigaards gate. Omsetningen var på nær 1,5 milliarder kroner.

Togvedlikehold har et driftsresultat på 47 millioner kroner, mot 112 millioner kroner i 2013. Endringen skyldes i hovedsak lave pensjonskostnader i 2013. Omsetningen var på nær 1,4 milliarder kroner.

Foreslått utbytte til eier ved Samferdselsdepartementet er 753 millioner kroner. 

Årsrapport for 2014 finner du her

  

Publisert: 16.02.2015, 11.00

Last ned dokumenter