Vis relatert innhold

Positiv handlingsplan

Konduktør foran tog. Foto: Knut BryFoto: Knut Bry

Regjeringen har lagt fram sin handlingsplan for kollektivtransporten, en oppfølging av nasjonal transportplan. Planen sender mange positive signaler.

Geir Isaksen. Foto: Knut Bry

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen varsler en sterkere satsing på kollektivtransporten, for å løse utfordringene med befolknings- og trafikkvekst. Han varsler også at staten i større grad vil ta ansvar for kollektivtransporten, og man skal i større grad koordinere tilbudene på regionalt og nasjonalt nivå.

– Som nasjonal aktør synes NSB det er positivt at staten påtar seg et ansvar for å tenke helhetlig rundt kollektivtrafikk. Vårt felles oppdrag er å gjøre det enklere å reise kollektivt, sier Geir Isaksen.

Behov for flere tog

Regjeringen varsler satsing på intercity – inkludert Ringeriksbanen, flere avganger og nye tog på flere banestrekninger.

– Vi ser at veksten i antall reisende med tog fortsetter, og med utbygging av nye togstrekninger og hyppigere avganger på eksisterende strekninger øker også  behovet for å kjøpe flere nye tog. Vi har allerede kjøpt 70 nye tog, og har orientert Samferdselsdepartementet om hvordan vi ser behovet for ytterligere togkjøp, sier Isaksen.

Regjeringen varsler i handlingsplanen at de ønsker en reform av jernbanen, med en mer formålstjenlig styringsstruktur, forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål, med konkurranseutsetting av togtilbudet og mer konkurranse om drift og vedlikehold av jernbanenettet.

Organisering før konkurranse

– Vi mener at konkurranse kan være et godt virkemiddel for å styrke effektiviteten i jernbanen. Men skal vi klare å gi et godt togtilbud til flest mulig må gå gjennom den totale organiseringen av jernbanen først, slik at det legges til rette for en god konkurranse til kundenes beste, sier Isaksen.

Regjeringen understreker også viktigheten av ekspressbussene, og varsler at de vil sette i gang en utredning for å se hvordan man kan samordne ekspressbusser og lokal rutetrafikk.

– Ekspressbussene er viktige for kollektivtransporten, spesielt der togtilbudet ikke er like godt utviklet. Dårlig tilrettelegging for ekspressbussene gjør at de sliter i konkurranse med privatbilene, sier Isaksen.

Publisert: 05.09.2014, 09.31