Vis relatert innhold

Overskudd gir rom for satsing

NSB-konsernet leverer et solid resultat for 2012. – Det gir oss muligheten til å øke kapasiteten i kollektivtrafikken og satse tungt på nye tog og busser, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Både persontog, gods og eiendom leverer bedre resultater i 2012 enn året før. Resultat før finansposter og skatt ble 1.181 millioner kroner, mot 423 millioner kroner i 2011 – en økning på 758 millioner kroner. Omsetningen ble totalt 13,8 milliarder kroner – mot 12,3 milliarder kroner i 2011.

– Vi står overfor store samferdselsutfordringer i årene som kommer. Skal vi møte befolkningsveksten må vi styrke kollektivtrafikken. Det krever også at vi i NSB-konsernet har økonomisk styrke til å gjøre de nødvendige investeringene, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Behov for investeringer

NSB-konsernet investerte for vel 2,5 milliarder kroner i nye og oppgraderte tog og nye busser i 2012.

Nettbuss kjøpte i fjor rundt 500 nye busser, mens NSB persontog har bestilt totalt 66 nye Flirt-tog – med opsjon på kjøp av ytterligere 84 tog.

– Dette er helt nødvendig for å ta unna trafikkveksten som kommer og samtidig skifte ut de eldste togene. Vi trenger flere tog for å unngå overfylte tog i rushtiden, og vi trenger flere busser for å gi et godt kollektivtilbud der det ikke går tog, sier Isaksen.

Isaksen peker på at Norges befolkning vil øke med en million mennesker de neste 16 årene. Veksten blir sterkest rundt de store byene.

Flere passasjerer og økt punktlighet

Antallet reiser med NSBs og Gjøvikbanens persontog i Norge økte med 1,3 millioner til 53,8 millioner i 2012.

Tallet på bussreiser i Nettbuss økte fra 126 millioner til 133 millioner, mens det ble fraktet noe mindre gods på CargoNets tog.

Punktligheten for NSBs persontog i Norge var på 89,7 prosent i 2012 mot 87,1 prosent i 2011, mens punktligheten på godstogene var 91 prosent mot 81 prosent i 2011.

Forretningsområdenes resultater

Styrket resultat i persontog

Persontogvirksomheten har et resultat før finansposter og skatt på 382 millioner kroner mot et negativt resultat på -4 millioner kroner i 2011. Bedringen skyldes økte inntekter som følge av flere passasjerer og økt offentlig kjøp, kombinert med lavere kostnader til strøm og til håndtering av driftsavvik.

Ny ruteplan ble iverksatt fra 9. desember 2012. Endringen innebærer først og fremst en økning i togtilbudet på Østlandet.

Stadig flere nye region- og lokaltog blir tatt i bruk. Fram til 2015 skal det totalt leveres 66 av de nye Flirt-togene. NSB ser behov for ytterligere togkjøp i årene som kommer.

Økt omsetning i buss

Driftsinntektene i bussvirksomheten økte med 15 prosent fra 2011 til 2012. Økningen skyldes i stor grad oppkjøp av virksomhet og nye anbudskontrakter.

Nettbuss hadde et resultat før finansposter og skatt på -5 millioner kroner mot 104 millioner kroner i 2011. Nedgangen skyldes i hovedsak endringer i verdivurdering av bussmateriell og goodwill.

Bussvirksomheten har i 2012 kjøpt alle aksjene i Fjord1s bussvirksomhet. Gjennom kjøpet har bussvirksomheten styrket sin virksomhet på Vestlandet og i ekspressbussmarkedet i Norge.

Resultatforbedring i gods

Resultat før finansposter og skatt i godsvirksomheten er bedret fra -202 millioner kroner i 2011 til -70 millioner kroner i 2012. Hovedårsaken til bedret resultat er omstilling og endret drift i Sverige. Punktligheten er styrket i den norske virksomheten, og CargoNet vil i 2013 fortsette arbeidet med å redusere kostnadene og bedre tilbudet til kundene.

Driftsinntektene i CargoNet falt fra 1.452 millioner kroner til 1.094 millioner kroner.

Volumet i transportmarkedet er stabilt i 2012 sammenlignet med året før. Togets viktigste konkurrent i godstransporten er lastebilen. Her er det økt konkurranse, spesielt fra utenlandske langtransportselskaper. CargoNet har redusert kapasiteten på flere strekninger, og har avviklet tilbudet mellom Oslo og Malmø på grunn av manglende etterspørsel.

Salg av DNB-bygg

Eiendomsvirksomheten hadde et resultat før finansposter og skatt for 2012 på 835 millioner kroner, mot 493 millioner kroner i 2011. I 2012 er resultatet preget av salget av DNB-byggene i Bjørvika. Rom Eiendom eier 33 prosent av Oslo S Utvikling AS, som har stått for utbyggingen i Operakvarteret. Operakvarteret ble i år tildelt Cityprisen fra Norsk Eiendom.

Rom Eiendom har de siste årene arbeidet med å utvikle gode og miljøriktige kollektivknutepunkt. Selskapet har som en del av sin klima- og miljøstrategi en ambisjon om å redusere energi- og CO2-forbruket med 20 prosent innen 2015. Vannforbruket i virksomhetens eiendommer skal ned med 5 prosent. Ambisjonen er at nybygg minimum skal være innenfor miljøstandardene klasse A bygg og BREEAM-NOR Excellent.

Styrket togvedlikehold

Mantena har et resultat før finansposter og skatt på 43 millioner kroner i 2012, mot 18 millioner kroner i 2011. Selskapet har avtaler med NSB AS, Flytoget AS, NSB Gjøvikbanen AS og CargoNet AS på driftsvedlikehold.

Mantena har virksomhet i Sverige gjennom datterselskap, Mantena Sverige AB. Selskapets svenske virksomhet har verksted og hovedkontor i Helsingborg. Selskapet har kontrakt med Skånetrafiken om vedlikehold av Pågatågene, kontrakt på vedlikehold av Östgötapendeln i Lindköping og vedlikehold av Norrtåg i Umeå.

Mantena eier sammen med sammen med MTR Corporation Ltd selskapet som har kontrakt på vedlikeholdet av togene til Tunnelbanen i Stockholm.

Publisert: 18.02.2013, 12.00