Vis relatert innhold

Fremtidens utfordringer krever nye løsninger for jernbane

Fremtidens jernbane

Det er behov for en gjennomgang av hvordan jernbanesektoren er organisert. En ny løsning må sikre kundene et bedre tilbud i fremtiden og mer effektiv bruk av ressursene.

Konsernsjef Geir Isaksen i NSB (Foto: Knut Bry)

– Vi blir stadig flere mennesker og hver dag står biler støtfanger mot støtfanger i rushtiden. Veksten i befolkningen gir et økt transportbehov og vi må sørge for å skape de gode kollektive løsningene, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Løsningen må gi kundene et bedre tilbud

Isaksen mener jernbanen i Norge står foran et veiskille. Den nye regjeringen har signalisert at de ønsker konkurranse på norske skinner. Også EU-krav vil påvirke jernbanesektoren i fremtiden.

– Vi tror det åpner muligheter for at jernbanen kan bli bedre. Vi mener det er nødvendig å gjøre større grep for å sikre at kundene får et bedre tilbud i fremtiden. Det gjøres store investeringer i sektoren. En fremtidig løsning må legge til rette for at vi får mest mulig ut av de investeringene som gjøres, sier Isaksen.

Må finne bedre løsninger

NSB-konsernet satte for et års tid tilbake i gang et større arbeid for å se på hvordan man i lys av nye rammebetingelser kan sikre kundene gode togtjenester.

– Vi ser at kundene våre ikke får et godt nok tilbud. Forsinkelser og innstillinger preger folks reisehverdag i alt for stor grad. De nye rammebetingelsene åpner for å skape bedre løsninger for jernbanesektoren, sier Isaksen.

Arbeidet viste raskt at man måtte se utenfor NSB-konsernets forretningsområder for å finne fram til en god løsning.

Følgende prinsipper ligger til grunn:

  • Investeringer i tog og infrastruktur må henge sammen.  Utbygging, drift og vedlikehold av infrastruktur må samordnes med investeringer i tog, slik at vi klarer å dekke framtidens behov.
  • Vi må sikre klare ansvars- og myndighetsforhold. De ulike delene av jernbanen må stå i klare og forretningsmessige kontraktsforhold til hverandre.
  • Vi må skille tydelig mellom offentlige oppgaver og konkurranseutsatt virksomhet. Og det må være en tydelig arbeidsdeling mellom eier, styre og administrasjon.
  • Det må være tydelige mål og klare krav til avkastning. Jernbanevirksomhetene må struktureres som aksjeselskap og sikres langsiktig finansiering av investeringer og drift.
  • Jernbanens utvikling må ses sammen med lokale og regionale planer for by- og stedsutvikling. Vi må ha kollektive knutepunkter som styrker samordningen mellom tog og andre kollektive løsninger.

Omdanning til aksjeselskap

– Skal vi få til alt dette må vi omorganisere hele jernbanesektoren – inkludert NSB-konsernet.  Vi anbefaler derfor at hele jernbanesektoren deles opp på nytt – med en forretningsmessig struktur som aksjeselskap i bunn, sier Isaksen.

NSB-konsernet foreslår derfor at det opprettes to aksjeselskap:

  • Det ene selskapet har ansvaret for den totale togleveransen. Selskapet legges under Samferdselsdepartementet, og skal drifte og bygge ut infrastruktur, eiendom, utvikling av knutepunkter, ha ansvaret for togmateriell og kjøp av persontogtjenester.
  • Det andre selskapet legges under Nærings- og handelsdepartementet. Dette skal være et kommersielt selskap med forretningsmessige mål på lønnsomhet og avkastning. Selskapet skal ha virksomhet innen godstog, persontog, buss, samt vedlikehold av både tog og banestrekninger.

– Vi må sikre at en fremtidig løsning gir kundene et bedre tilbud, samtidig som samfunnet får mest mulig igjen for hver krone som investeres i sektoren, sier NSBs konsernsjef Geir Isaksen, og fortsetter:

– Vi har presentert disse tankene til vår eier, Samferdselsdepartementet. Nå vil det være opp til politikerne å avgjøre hvordan sektoren skal se ut i fremtiden. Vår klare anbefaling er at man omorganiserer hele jernbanesektoren, og hvis Samferdselsdepartementet ønsker, vil vi være med og bidra i det videre arbeidet, avslutter Isaksen.

Publisert: 27.11.2013, 11.00