NSBs samfunnsansvar

NSB-konsernets samfunnsoppdrag er å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods.

samfunn-300

NSB-konsernet skal

 • unngå skade på mennesker og miljø
 • være det ledende landbaserte transportselskapet i Norden
 • ha lønnsom drift
 • ha fornøyde kunder
 • ha høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere
 • opprettholde finansiell handlefrihet

NSB-konsernet har for 2016 utarbeidet en samfunnsansvarsrapport i henhold til GRI G4 Core

Samfunnsansvarsrapporten er en del av NSB-konsernets årsrapport for 2016 og finnes her

NSB-konsernet har i 2016 bidratt betydelig til det grønne skiftet ved miljøvennlig transport av personer og gods og tiltak for å øke kollektivtrafikk til/fra hjem og arbeidssted inkludert utvikling av kollektivknutepunkter og utbygging av boliger og næringsbygg nær disse. NSB jobber kontinuerlig med å bedre selskapets energieffektivitet. Utslipp av CO2 fra virksomheten er redusert med 80 343 tonn (23 %) fra 2014 til 2016, hovedsakelig fra overgang til fornybar energi i buss- og eiendomsvirksomheten og en renere nordisk strømmiks. I 2016 har NSB-konsernet jobbet med GRI G4 Core rapportering, som nå er på plass.

GRI-indeksen nedenfor viser hvordan NSB-konsernet har rapportert i samsvar med GRI G4 Core.

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
STRATEGY AND ANALYSIS 
G4-1Annual report 2016: Page 9Deloitte, Acc. and notes p 70-74
ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3Annual report 2016: Page 7Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-4Annual report 2016: Page 7Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-5Annual report 2016: Page 7Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-6Annual report 2016: Page 7Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-7Annual report 2016: Page 7Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-8Annual report 2016: Page 4-7Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-9Annual report 2016: Page 14, 26. Accounts and notes: Page 2-3Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-10Annual report 2016: Page 20-21, 23 
G4-11Annual report 2016: Page 21 
G4-12Annual report 2016: Page 22 
G4-13Annual report 2016: Page 3Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-14Annual report 2016: Page 14 
G4-15Annual report 2016: Page 13-14, 17, 22. UIC Climate Pledge. 
G4-16Annual report 2016: Page 21. UIC. CER. 
IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
G4-17Accounts and notes 2016: Page 13-14Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-18Annual report 2016: Page 13-14, 25 
G4-19Annual report 2016: Page 25 
G4-20Annual report 2016: Page 25 
G4-21Annual report 2016: Page 25 
G4-22Annual report 2016: Page 3Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-23Accounts and notes 2016: Page 11Deloitte, Acc. and notes p 70-74
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24Annual report 2015: Page 78 
G4-25Annual report 2015: Page 78 
G4-26Annual report 2015: Page 78 
G4-27Annual report 2015: Page 78. Annual report 2016: Page 25. 
REPORT PROFILE
G4-282015-2016 
G4-29 09.02.2017 
G4-30Anually 
G4-31Eivind.Stangebye@nsb.no 
G4-32Core. Index at web NSBkonsernet.no 
G4-33Annual report 2016: Page 14. Accounts and notes 2016: Page 74 (Independent auditors report) 
GOVERNANCE
G4-34Annual report 2016: Page 28-31Deloitte, Acc. and notes p 70-74
ETHICS AND INTEGRITY
G4-56Anual report 2016: Page 13-14, 21-22. NSBkonsernet.no/miljo-og-samfunn/etiske-retningslinjer. 
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
DMA and IndicatorsPage Number (or Link)
Information related to Standard Disclosures required by the ‘in accordance’ options may already be included in other reports prepared by the organization. In these circumstances, the organization may elect to add a specific reference to where the relevant information can be found. 
Identified Omission(s)
In exceptional cases, if it is not possible to disclose certain required information, identify the information that has been omitted.
Reason(s) for Omission(s)
In exceptional cases, if it is not possible to disclose certain required information, provide the reason for omission.
Explanation for Omission(s)
In exceptional cases, if it is not possible to disclose certain required information, explain the reasons why the information has been omitted.
External Assurance
Indicate if the Standard Disclosure has been externally assured.

If yes, include the page reference for the External Assurance Statement in the report.
CATEGORY: ECONOMIC
MATERIAL ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
G4-DMAAnnual report 2016, page 3-4, 7-8, 28-31   Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-EC1Accounts and notes 2016: Page 2   Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-EC3Accounts and notes 2016:Page 34-35   Deloitte, Acc. and notes p 70-74
CATEGORY: ENVIRONMENTAL
MATERIAL ASPECT: ENERGY
G4-DMAAnnual report 2016: Page 13-14, 16-18   Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-EN5Annual report 2016: Page 17    
G4-EN6Annual report 2016: Page 17-18    
MATERIAL ASPECT: EMISSIONS
G4-DMAAnnual report 2016: Page 13-14, 188   Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-EN15Annual report 2016: Page 18   AsplanViak
G4-EN19Annual report 2016 Page 18   AsplanViak
MATERIAL ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE
G4-DMAAnnual report 2016: Page 13-14, 19    Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-EN23Annual report 2016: Page 18-19    
G4-EN24Annual report 2016: Page 18    
CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
MATERIAL ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
G4-DMAAnnual report 2016: Page 19-21   Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-LA5nsbkonsernet.no/miljo-og-samfunn/helse-miljo-og-sikkerhet    
G4-LA6Annual report 2016: Page 21    
MATERIAL ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
G4-DMAAnnual report 2016: Page 21-22   Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-LA12Annual report 2016: Page 23-24, Page 26    
SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS
MATERIAL ASPECT: NON-DISCRIMINATION
G4-DMAAnnual report 2016: Page 23-24   Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-HR3Annual report 2016: Page 24    
MATERIAL ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
G4-DMAAnnual report 2016: Page 22-23   Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-HR11Annual report 2016: Page 22    
SUB-CATEGORY: SOCIETY
MATERIAL ASPECT: ANTI-CORRUPTION
G4-DMAAnnual report 2016: Page 21-22   Deloitte, Acc. and notes p 70-74
G4-SO3Annual report 2016: Page 21, IEH report    
G4-SO4Annual report 2016: Page 22, IEH report    
G4-SO5Annual report 2016: Page 22, IEH report    

Dette reflekteres i vårt hovedmål:

NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for eier og samfunn, gjennom å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods.

NSB-konsernets viktigste bidrag til samfunnet er å tilrettelegge for transport av personer og gods på en trygg, miljøvennlig og effektiv måte og bidrar til fremtidig vekst.

Vårt hovedmål og våre strategier reflekterer at vi i NSB-konsernet er bevisst vårt samfunnsansvar. Vi skal daglig arbeide for å forbedre vår leveranse overfor kunde, eier, medarbeider, og samfunn.

Overordnede prinsipper for utøvelse av samfunnsansvar i NSB-konsernet

I vår utøvelse av samfunnsansvar skal vi følge disse grunnleggende prinsipper:

 • Hver virksomhetsleder har ansvar for å sørge for at enheten ivaretar sitt samfunnsansvar
 • Samfunnsansvaret skal være innarbeidet i vårt strategiske grunnlag og våre verdier
 • Vi støtter FNs menneskerettighetserklæring og i ILOs kjernekonvensjoner
 • Vi arbeider aktivt mot alle former for korrupsjon
 • Vi skal aktivt bidra til å redusere transportsektorens miljøbelastning 
 • Vi rapporterer årlig om status og utvikling for samfunnsansvar i et eget samfunnsregnskap

Retningslinjer

Som ledd i arbeidet med å sørge for åpen og god styring av konsernet har vi vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse og etiske retningslinjer. Våre etiske retningslinjer stadfester at vi skal følge gjeldende offentlige lover og regler, arbeide aktivt mot alle former for korrupsjon, respektere menneskeverd og likebehandle ansatte.

I våre etiske krav til leverandører har vi satt krav til etterlevelse av FNs menneskerettighetserklæring og ILOs konvensjoner om arbeidstakerrettigheter, diskriminering, barnearbeid og tvangsarbeid. I tillegg er det satt krav til miljø og forretningsetikk. NSB-konsernet har utarbeidet sin egen miljøpolicy.

Overvåking og måling

Konsernstyret evaluerer årlig NSB-konsernets strategiske fundament og verdier. Som ledd i helhetlig risikostyring gjennomføres overordnede risikoanalyser to ganger i året hvor risiko for manglende måloppnåelse og tiltak for å redusere risiko blir gjennomgått. Utøvelse av samfunnsansvar skal være et ledd i denne evalueringen.

Det utarbeides årlig et samfunnsregnskap hvor virksomhetsområdene og NSB-konsernets status og utvikling på viktige indikatorer for samfunnsansvar blir målt og tiltak for forbedringer på nøkkelområder blir beskrevet.

NSB-konsernet rapporterer status vedrørende samfunnsansvar til Samferdselsdepartementet som del av den årlige § 10-planen.

NSB-konsernet er med sin størrelse, virkeområde og eierskap en viktig samfunnsaktør.