NSBs samfunnsansvar

NSB-konsernets samfunnsoppdrag er å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods.

samfunn-300

NSB-konsernet skal

 • unngå skade på mennesker og miljø
 • være det ledende landbaserte transportselskapet i Norden
 • ha lønnsom drift
 • ha fornøyde kunder
 • ha høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere
 • opprettholde finansiell handlefrihet

Dette reflekteres i vårt hovedmål:

NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for eier og samfunn, gjennom å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods.

NSB-konsernets viktigste bidrag til samfunnet er å tilrettelegge for transport av personer og gods på en trygg, miljøvennlig og effektiv måte og bidrar til fremtidig vekst.

Vårt hovedmål og våre strategier reflekterer at vi i NSB-konsernet er bevisst vårt samfunnsansvar. Vi skal daglig arbeide for å forbedre vår leveranse overfor kunde, eier, medarbeider, og samfunn.

Overordnede prinsipper for utøvelse av samfunnsansvar i NSB-konsernet

I vår utøvelse av samfunnsansvar skal vi følge disse grunnleggende prinsipper:

 • Hver virksomhetsleder har ansvar for å sørge for at enheten ivaretar sitt samfunnsansvar
 • Samfunnsansvaret skal være innarbeidet i vårt strategiske grunnlag og våre verdier
 • Vi støtter FNs menneskerettighetserklæring og i ILOs kjernekonvensjoner
 • Vi arbeider aktivt mot alle former for korrupsjon
 • Vi skal aktivt bidra til å redusere transportsektorens miljøbelastning 
 • Vi rapporterer årlig om status og utvikling for samfunnsansvar i et eget samfunnsregnskap

Retningslinjer

Som ledd i arbeidet med å sørge for åpen og god styring av konsernet har vi vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse og etiske retningslinjer. Våre etiske retningslinjer stadfester at vi skal følge gjeldende offentlige lover og regler, arbeide aktivt mot alle former for korrupsjon, respektere menneskeverd og likebehandle ansatte.

I våre etiske krav til leverandører har vi satt krav til etterlevelse av FNs menneskerettighetserklæring og ILOs konvensjoner om arbeidstakerrettigheter, diskriminering, barnearbeid og tvangsarbeid. I tillegg er det satt krav til miljø og forretningsetikk. NSB-konsernet har utarbeidet sin egen miljøpolicy.

Overvåking og måling

Konsernstyret evaluerer årlig NSB-konsernets strategiske fundament og verdier. Som ledd i helhetlig risikostyring gjennomføres overordnede risikoanalyser to ganger i året hvor risiko for manglende måloppnåelse og tiltak for å redusere risiko blir gjennomgått. Utøvelse av samfunnsansvar skal være et ledd i denne evalueringen.

Det utarbeides årlig et samfunnsregnskap hvor virksomhetsområdene og NSB-konsernets status og utvikling på viktige indikatorer for samfunnsansvar blir målt og tiltak for forbedringer på nøkkelområder blir beskrevet.

NSB-konsernet rapporterer status vedrørende samfunnsansvar til Samferdselsdepartementet som del av den årlige § 10-planen.

NSB-konsernet er med sin størrelse, virkeområde og eierskap en viktig samfunnsaktør.