Vis relatert innhold

Helse, miljø og sikkerhet

Høy sikkerhet er en grunnleggende forutsetning for NSBs virksomhet. Vår virksomhet skal ikke forårsake skader på mennesker, miljø eller materielle verdier.

NSB arbeider systematisk og målrettet for å ivareta og forbedre sikkerheten. Det gjør vi gjennom å bygge på:

 • Ledelsens ansvar og prioriteringer: Ledelsen er ansvarlig for at medarbeidere på alle nivåer utvikler en holdning til prioritering av sikkerhet i utførelsen av arbeidet. Er det tvil, settes sikkerheten først.
 • God samhandling: Godt samarbeid er nødvendig for å holde et høyt sikkerhetsnivå.
 • Kultur for åpenhet og tillit: Alle medarbeidere skal melde fra om farlige tilstander, tilløp til ulykker, brudd på bestemmelser og avvik fra systemene for styring av sikkerheten. Ingen skal straffes for å melde om feil og utfordringer.
 • Kompetanse og ressurser: Ledere og medarbeidere skal ha tilstrekkelig kompetanse innen trafikksikkerhet. De skal trenes og ha ressurser slik at de kan ta ansvar.
 • God oversikt over risiko: Innrapportering av uønskede hendelser, granskninger, vernerunder, strekningsbefaringer, risikoanalyser og måling av resultater gir grunnlag for å finne sikkerhetskritiske forhold og iverksette tiltak for korreksjon og forbedring.
 • Kontinuerlig forbedring: Konsekvenser for sikkerheten skal vurderes av kompetente medarbeidere ved alle endringer i teknikk, operasjon eller organisasjon. Dersom sikkerheten påvirkes skal det gjennomføres risikoanalyser for å sikre at det identifiseres tiltak for å opprettholde eller forbedre sikkerheten.
 • Målstyring: Gjennomgang og evaluering av rapporter, granskninger og analyser gir grunnlag for å sette realistiske konkrete mål for forbedring av sikkerheten.

Arbeidsmiljø

Et trygt og godt arbeidsmiljø er en forutsetning for motiverte ansatte, og for at NSB totalt sett skal nå sine mål. Et godt arbeidsmiljø er også viktig for et godt trafikksikkerhetsarbeid. 

Arbeidsmiljøarbeidet skal være forebyggende, og vi skal vurdere konsekvensene for arbeidsmiljøet i alt vårt arbeid.

 • Arbeidsmiljøsaker skal så langt mulig løses der hvor de oppstår og alltid i samarbeid med de ansatte og den etablerte verneorganisasjonen.
 • Arbeidsmiljøutvalgene (AMU) og det sentrale arbeidsmiljøutvalget (SAMU) skal overvåke arbeidet og behandle prinsipielle saker som gjelder deres virksomhetsområde.
 • Arbeidet skal være faktabasert og styringsindikatorer for arbeidet er sykefravær, yrkesskader og nestenuhell, arbeidsrelaterte helseplager og medarbeidertilfredshet.
 • Bedriftshelsetjenesten skal være et viktig verktøy i arbeidet.

NSB-konsernet er med sin størrelse, virkeområde og eierskap en viktig samfunnsaktør.