Miljø og samfunnsansvar

NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for eier og samfunn gjennom høy sikkerhet, miljø- og energieffektiv transport, effektiv drift og lønnsom forretningsutvikling.

Miljø og samfunn

Samfunnsansvar

NSB-konsernets samfunnsoppdrag er å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods.

NSB og miljø

NSB-konsernets viktigste miljøbidrag er å øke tallet på passasjerer på tog og buss og transportere mer gods med tog.

Helse, miljø og sikkerhet

Høy sikkerhet er en grunnleggende forutsetning for NSBs virksomhet. Vår virksomhet skal ikke forårsake skader på mennesker, miljø eller materielle verdier.

Universell utforming

Gjennom universell utforming skal NSB øke kvaliteten på det vi leverer til alle våre kunder, gjennom bedre funksjonalitet, trygghet og komfort.

Samfunnsregnskap

Samfunnsregnskapet viser status på indre og ytre miljø, hvordan våre kunder oppfatter oss, og hvordan status er på området trafikksikkerhet.

Miljøregnskap

Miljøregnskapet er bygget opp rundt NSB-konsernets viktigste styringsparametre på miljøsiden, og dekker både morselskapet og datterselskaper.

Etiske retningslinjer

NSB-konsernet har utarbeidet et etisk regelverk. Regelverket er ment som et sett av normer og prinsipper til veiledning for NSB-ansattes handlinger.

Vi bryr oss

NSB-konsernet er med sin størrelse, virkeområde og eierskap en viktig samfunnsaktør.